Election Commission of Maldives


ރައްޔިތުން މަޖްލިސްގެ އިންތިޚާބު 2014

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2014 ގެ ތަފާސް ހިސާބު ރިޕޯޓު

ރަސްމީ ނަތީޖާ

ހޯރަފުށި ދާއިރާއިހަވަންދޫ ދާއިރާބާރަށު ދާއިރާދިއްދޫ ދާއިރާކެލާ ދާއިރާހަނިމާދޫ ދާއިރާނޮޅިވަރަމު ދާއިރާވައިކަރަދޫ ދާއިރާކުޅުދުއްފުށި އުރުރު ދާއިރާކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާމަކުނުދޫ ދާއިރާކަނޑިތީމު ދާއިރާމިލަންދޫ ދާއިރާކޮމަންޑޫ ދާއިރާފުނަދޫ ދާއިރާކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާމަނަދޫ ދާއިރާވެލިދޫ ދާއިރާހޮޅުދޫ ދާއިރާއަލިފުށި ދާއިރާއުނގޫފާރު ދާއިރާދުވާފަރު ދާއިރާއިނގުރައިދޫ ދާއިރާމަޑުއްވަރީ ދާއިރާތުޅާދޫ ދާއިރާއޭދަފުށި ދާއިރާކެންދޫ ދާއިރާހިންނަވަރު ދާއިރާނައިފަރު ދާއިރާކުރެންދޫ ދާއިރާކާށިދޫ ދާއިރާތުލުސްދޫ ދާއިރާގުރައިދޫ ދާއިރާމާމިގިލި ދާއިރާމަހިބަދޫ ދާއިރާދަނގެތި ދާއިރާފެލިދޫ ދާއިރާކެޔޮދޫ ދާއިރާދިއްގަރު ދާއިރާމުލަކު ދާއިރާބެލެތްދޫ ދާއިރާނިލަންދޫ ދާއިރާމީދޫ ދާއިރާކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާވިލުފުށި ދާއިރާތިމަރަފުށި ދާއިރާކިނބިދޫ ދާއިރާތ. ގުރައިދޫ ދާއިރާއިސްދޫގަމު ދާއިރާފޮނަދޫ ދާއިރާމާވަށު ދާއިރާވިލިނގިލި ދާއިރާދާންދޫ ދާއިރާގެމަނަފުށި ދާއިރާތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާމަޑަވެލި ދާއިރާފެރެސްމަތޮޑާ ދާއިރާގައްދޫފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާހުޅުދޫ ދާއިރާފޭދޫ ދާއިރާމަރަދޫ ދާއިރާހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާހިތަދޫ މެދު ދާއިރާހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާއައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާމެދުހެންވޭރު ދާއިރާހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާހެންވޭރު އުތުރުގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާމައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާމައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާމާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާމާފަންނު މެދު ދާއިރާ.މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާވިލިމާލެ ދާއިރާމަތިވެރި ދާއިރާތޮއްޑޫ ދާއިރާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2014 ގެރިޕޯޓު

އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ ރިޕޯޓު