Election Commission of Maldives

ޖޭއެސްސީއަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބު 2019

އިޢުލާން - ރީ-ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ވަގުތު އިތުރު ކުރުމާއި ގުޅޭ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

އިޢުލާން - ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުމާ ގުޅޭ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ރީ-ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމް

ރީ-ރެޖިސްޓްރޭޝަންއާއި ގުޅޭ އިއުލާން

ރެޖިސްޓްރީ ޝަކުވާ ފޯމް

  އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ ފޯމް

އިންތިޚާބުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މަންދޫބުން އައްޔަންކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް

އޮބްޒާވަރުންނާއި ގުޅޭ އިއުލާން

މޮނީޓަރުންނާއި ގުޅޭ އިއުލާން

ދަރަނީގެ އަދި ކުށުގެ ރެކޯޑް ފޯމް

ލިސްޓް އާންމުކުރުމާއި ޝަކުވާއާއި ގުޅޭ އިއުލާން

ޖޭއެސްސީއަށް ވަކީލަކު އައްޔަންކުރުމާއި ގުޅޭ އިއުލާން

ޖޭއެސްސީއަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓަރސް ލިސްޓް

ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމް

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބު 2019ގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓު (މާލެ ސިޓީ-1)

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބު 2019ގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓު (މާލެ ސިޓީ-2)

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބު 2019ގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓު (އައްޑޫ ސިޓީ-1)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުން ގެޒެޓްގައި މި އިންތިޚާބާއި ގުޅޭ ގޮތުން ޝާއިއުކޮށްފައިވާ އިއުލާންތައް ބައްލަވާލެއްވުމަށް މި ލިންކަށް ޒިޔާރަތްކޮށްލައްވާ!