Election Commission of Maldives


2015ގެ ބައި-އިލެކްޝަންސް

ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލުގެ ބައި-އިލެކްޝަން، 1 އޯގަސްޓް 2015

ހއ. މުރައިދޫ ކައުންސިލުގެ ބައި-އިލެކްޝަން، 1 އޯގަސްޓް 2015

ހދ. ނާވައިދޫ ކައުންސިލުގެ ބައި-އިލެކްޝަން، 1 އޯގަސްޓް 2015

ކ. މާފުށި ކައުންސިލުގެ ބައި-އިލެކްޝަން، 1 އޯގަސްޓް 2015

މ.އަތޮޅު ކައުންސިލު ދިއްގަރު ދާއިރާ ބައި-އިލެކްޝަން، 1 އޯގަސްޓް 2015

ނ. ހެނބަދޫ ކައުންސިލުގެ ބައި-އިލެކްޝަން، 1 އޯގަސްޓް 2015

ށ. ކަނޑިތީމު ކައުންސިލުގެ ބައި-އިލެކްޝަން، 1 އޯގަސްޓް 2015

ތ. މަޑި ފުށި ކައުންސިލުގެ ބައި-އިލެކްޝަން، 1 އޯގަސްޓް 2015

ވ. ފެލިދޫ ކައުންސިލުގެ ބައި-އިލެކްޝަން، 1 އޯގަސްޓް 2015

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަން 6 ޖޫން 2015

ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަން 23 މެއި 2015

ރ. އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަން 23 މެއި 2015

ވ. ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަނަށް 4 އޭޕްރިލް 2015

ރ. އަލުފުށީ ކައުންސިލް ބައި-އިލެކްޝަން 4 އޭޕްރިލް 2015

ހއ. މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަން 21 މާރީޗު 2015

ދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (މީދޫ ދާއިރާ)ގެ ބައި-އިލެކްޝަން 21 މާރިޗު 2015

ށ. މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަން 7 މާޗް 2015

ނ. މިލަދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަން 7 މާޗް 2015

ބ. ދޮންފަން ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަން 31 ޖެނުއަރީ 2015