Election Commission of Maldives


2012ގެ ބައި-އިލެކްޝަންސް

ނ. ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަން 27 ޑިސެމްބަރ 2012

ރ. އިންނަމާދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަން 16 ޑިސެމްބަރ 2012

ހއ. ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަން 16 ޑިސެމްބަރ 2012

ވ. ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަން 1 ޑިސެމްބަރ 2012

ރ. އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަން 1 ޑިސެންބަރ 2012

ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި- އިލެކްޝަން 15 ނޮވެމްބަރ 2012

މ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (މުލަކު ދާއިރާ) ގެ ބައި-އިލެކްޝަން 29 އޮކްޓޯބަރ 2012

ނ. މާފަރު ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަން 17 މާރޗް 2012

ފ. ބިލެތްދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަން 29 އޮކްޓޯބަރ 2012

ލ. މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަން 29 އޮކްޓޯބަރ 2012

އދ. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަން 29 އޮކްޓޯބަރ 2012

ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (އަލިފުށި ދާއިރާ) ގެ ބައި-އިލެކްޝަން 22 ސެޕްޓެމްބަރ 2012

މ. ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަން 22 ސެޕްޓެމްބަރ 2012

ހދ. ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަން 8 ސެޕްޓެމްބަރ 2012

ތ. އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަން 30 ޖޫން 2012

އދ.ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަން 23 ޖޫޫން 2012

އއ.މަތިވެރި ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަން 23 ޖޫން 2012

ނ. މާފަރު ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަން 28 އޭޕްރީލް 2012

ތ. ގާދިއްފުށި ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަން 14 އޭޕްރީލް 2012

ހދ.ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަން 14 އޭޕްރީލް 2012

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަން 14 އޭޕްރީލް 2012

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަން 14 އޭޕްރީލް 2012

ހއ. ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަން 7 ޖެނުއަރީ 2012