Election Commission of Maldives


2011ގެ ބައި-އިލެކްޝަންސް

އއ. މަތިވެރި ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަން 31 ޑިސެމްބަރ 2011

ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލް (މިލަންދޫ ދާއިރާ) ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަން 31 ޑިސެމްބަރ 2011

އއ. ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަން 19 ނޮވެމްބަރ 2011

ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ބިލެއްދޫ ދާއިރާ) ގެ ބައި-އިލެކްޝަން 19 ނޮވެމްބަރ 2011

ޏ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ)ގެ ކައުންސިލް ބައި-އިލެކްޝަން 19 ނޮވެމްބަރ 2011

ބ. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަން 4 ޖޫން 2011