Election Commission of Maldives

ރައްޔިތުން މަޖްލިސްގެ އިންތިޚާބު 2009

އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ ރިޕޯޓު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2009ގެ ތަފާތު ހިސާބު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2009ގެ ރިޕޯޓް