Election Commission of Maldives
Warning: file_get_contents(megadownloads/Local_Council_Election_2020.data) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in C:\wamp\www\elections_web\inc.functions.php on line 340

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\wamp\www\elections_web\inc.functions.php on line 25

Warning: array_multisort() [function.array-multisort]: Argument #3 is expected to be an array or a sort flag in C:\wamp\www\elections_web\inc.functions.php on line 29


ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތ.މ.ކ އިންތިޚާބު 2020

ރަސްމީ ނަތީޖާ އަދި ދެވަނަބުރު

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2020ގެ ކެންޑިޑޭޓު ލިސްޓް

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 2020ގެ ކެންޑިޑޭޓު ލިސްޓް

މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ، އަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުންނާއި، ކުޅުދުއްފުށި، ފުވައްމުލައް އަދި އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތުން ވޯޓުލުމަށްޓަކައި މާލޭގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަން އިޢުލާންކުރުން

މާލެސިޓީގެ ރައްޔިތުން ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަން އިޢުލާންކުރުން

އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްތަކުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށިތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ރަށްރަށުގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަނަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާތީ، އެ ވޯޓުފޮށިތަކުގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަން އިޢުލާން ކުރުން

މާލެ ސިޓީ (މާލެ، ހުޅުމާލެ) ގައި ބަހައްޓާ ވޯޓު ފޮށިތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ވޯޓު ފޮށިތައް ބަހައްޓާތަން ބަދަލުވެފައިވާތީ، މި ވޯޓު ފޮށިތަކުގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓު ފޮށިތަކުގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު އަދި ވޯޓު ފޮށިތައް ބަހައްޓާ ތަން 

ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނަށް ވުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

ޝަކުވާ/ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމާ ގުޅޭ

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާނެ އޮފިޝަލުން ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާނު ކުރުން

 

ފޯމު

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ އޮފިޝަލަކަށް އެދޭ ފޯމު

ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު

ޝަކުވާ/ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު

ޓްރެއިނަރުންގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް

ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓްރީއަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތަކާއެކު ޢާންމުކުރުން

ނިޔާވެފައިވާތީ ރަޖިސްޓްރީއިން އުނިކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތައް

ރަޖިސްޓްރީއަށް އިތުރު ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތައް

އުފަން ތާރީޚް ބަދަލުވެފައިވާ ފަރާތްތައް

އެޑްރެސް ބަދަލުވެފައިވާ ފަރާތްތައް

ފުރިހަމަ ނަން ބަދަލުވެފައިވާ ފަރާތްތައް

ދާއިރާ ބަދަލުވެފައިވާ ފަރާތްތައް 

 

 

އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް 

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ ފައިނަލް ރިޕޯޓް 

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ ވަގުތީ ރިޕޯޓު ޢާންމުކޮށް ރިޕޯޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތަކުގެ ނަންތަކަށް ޙިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

އައްޑޫ ސިޓީގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތަކުގެ ނަންތަކާއި މާލެ ސިޓީގެ ދަފްތަރުގައި ވާ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓު އިސްލާޙު ކުރުމަށްފަހު ޢާންމުކުރުން

އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ ފައިނަލް ރިޕޯޓް

އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ ވަގުތީ ރިޕޯޓް

އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމުގެ ގަވާއިދު 1 ވަނަ އިޞްލާޚު

އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމުގެ ގަވާއިދު

ރަށު/ ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުން އަންހެން މެންބަރުންނަށް ޚާއްސަކޮށްފައިވާ ގޮނޑިތަކުގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުމާއި ގުރުއަތު ނެގުމަގައި ޢަމަލުކުރާެނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު

 


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\wamp\www\elections_web\core\tpl\pages.tpl on line 73