Election Commission of Maldives


ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތ.މ.ކ އިންތިޚާބު 2020

ރަސްމީ ނަތީޖާ އަދި ދެވަނަބުރު

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2020ގެ ކެންޑިޑޭޓު ލިސްޓް

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 2020ގެ ކެންޑިޑޭޓު ލިސްޓް

މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ، އަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުންނާއި، ކުޅުދުއްފުށި، ފުވައްމުލައް އަދި އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތުން ވޯޓުލުމަށްޓަކައި މާލޭގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަން އިޢުލާންކުރުން

މާލެސިޓީގެ ރައްޔިތުން ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަން އިޢުލާންކުރުން

އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްތަކުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށިތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ރަށްރަށުގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަނަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާތީ، އެ ވޯޓުފޮށިތަކުގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަން އިޢުލާން ކުރުން

މާލެ ސިޓީ (މާލެ، ހުޅުމާލެ) ގައި ބަހައްޓާ ވޯޓު ފޮށިތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ވޯޓު ފޮށިތައް ބަހައްޓާތަން ބަދަލުވެފައިވާތީ، މި ވޯޓު ފޮށިތަކުގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓު ފޮށިތަކުގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު އަދި ވޯޓު ފޮށިތައް ބަހައްޓާ ތަން 

ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނަށް ވުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

ޝަކުވާ/ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމާ ގުޅޭ

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާނެ އޮފިޝަލުން ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާނު ކުރުން

 

ފޯމު

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ އޮފިޝަލަކަށް އެދޭ ފޯމު

ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު

ޝަކުވާ/ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު

ޓްރެއިނަރުންގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް

ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓްރީއަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތަކާއެކު ޢާންމުކުރުން

ނިޔާވެފައިވާތީ ރަޖިސްޓްރީއިން އުނިކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތައް

ރަޖިސްޓްރީއަށް އިތުރު ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތައް

އުފަން ތާރީޚް ބަދަލުވެފައިވާ ފަރާތްތައް

އެޑްރެސް ބަދަލުވެފައިވާ ފަރާތްތައް

ފުރިހަމަ ނަން ބަދަލުވެފައިވާ ފަރާތްތައް

ދާއިރާ ބަދަލުވެފައިވާ ފަރާތްތައް 

 

 

އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް 

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ ފައިނަލް ރިޕޯޓް 

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ ވަގުތީ ރިޕޯޓު ޢާންމުކޮށް ރިޕޯޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތަކުގެ ނަންތަކަށް ޙިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

އައްޑޫ ސިޓީގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތަކުގެ ނަންތަކާއި މާލެ ސިޓީގެ ދަފްތަރުގައި ވާ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓު އިސްލާޙު ކުރުމަށްފަހު ޢާންމުކުރުން

އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ ފައިނަލް ރިޕޯޓް

އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ ވަގުތީ ރިޕޯޓް

އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމުގެ ގަވާއިދު 1 ވަނަ އިޞްލާޚު

އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމުގެ ގަވާއިދު

ރަށު/ ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުން އަންހެން މެންބަރުންނަށް ޚާއްސަކޮށްފައިވާ ގޮނޑިތަކުގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުމާއި ގުރުއަތު ނެގުމަގައި ޢަމަލުކުރާެނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު

 

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ފައިނަލް ލިސްޓް (27 މާރޗް 2021)

ހއ. ތުރާކުނު-1ހއ. އުލިގަން-1ހއ. މޮޅަދޫ-1ހއ. ހޯރަފުށި-1ހއ. ހޯރަފުށި-2ހއ. ހޯރަފުށި-3ހއ. އިހަވަންދޫ-1ހއ. އިހަވަންދޫ-2ހއ. އިހަވަންދޫ-3ހއ. ކެލާ-1ހއ. ކެލާ-2ހއ. ވަށަފަރު-1ހއ. ދިއްދޫ-1ހއ. ދިއްދޫ-2ހއ. ދިއްދޫ-3ހއ. ދިއްދޫ-4ހއ. ފިއްލަދޫ-1ހއ. މާރަންދޫ-1ހއ. ތަކަންދޫ-1ހއ. އުތީމު-1ހއ. މުރައިދޫ-1ހއ. ބާރަށް-1ހއ. ބާރަށް-2ހދ. ހަނިމާދޫ-1ހދ. ހަނިމާދޫ-2ހދ. ފިނޭ-1ހދ. ނައިވާދޫ-1ހދ. ހިރިމަރަދޫ-1ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު-1ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު-2ހދ. ނެއްލައިދޫ-1ހދ. ނޮޅިވަރަން-1ހދ. ނޮޅިވަރަން-2ހދ. ކުރިނބި-1ހދ. ކުމުންދޫ-1ހދ. ނޭކުރެންދޫ-1ހދ. ވައިކަރަދޫ-1ހދ. ވައިކަރަދޫ-2ހދ. މަކުނުދޫ-1ހދ. މަކުނުދޫ-2ށ. ކަނޑިތީމު-1ށ. ނޫމަރާ-1ށ. ގޮއިދޫ-1ށ. ފޭދޫ-1ށ. ފީވައް-1ށ. ބިލެތްފަހި-1ށ. ފޯކައިދޫ-1ށ. ފޯކައިދޫ-2ށ. ނަރުދޫ-1ށ. މަރޮށި-1ށ. ޅައިމަގު-1ށ. ކޮމަންޑޫ-1ށ. ކޮމަންޑޫ-2ށ. މާއުނގޫދޫ-1ށ. ފުނަދޫ-1ށ. ފުނަދޫ-2ށ. މިލަންދޫ-1ށ. މިލަންދޫ-2ނ. ހެނބަދޫ-1ނ. ކެނދިކުޅުދޫ-1ނ. ކެނދިކުޅުދޫ-2ނ. މާޅެންދޫ-1ނ. ކުޑަފަރި-1ނ. ލަންދޫ-1ނ. މާފަރު-1ނ. ޅޮހި-1ނ. މިލަދޫ-1ނ. މަގޫދޫ-1ނ. މަނަދޫ-1ނ. މަނަދޫ-2ނ. ހޮޅުދޫ-1ނ. ހޮޅުދޫ-2ނ. ފޮއްދޫ-1ނ. ވެލިދޫ-1ނ. ވެލިދޫ-2ނ. ވެލިދޫ-3ރ. އަލިފުށި-3ރ. އަލިފުށި-1ރ. އަލިފުށި-2ރ. ވާދޫ-1ރ. ރަސްގެތީމު-1ރ. އަނގޮޅިތީމު-1ރ. ހުޅުދުއްފާރު-1ރ. ހުޅުދުއްފާރު-2ރ. އުނގޫފާރު-1ރ. އުނގޫފާރު-2ރ. ދުވާފަރު-1ރ. ދުވާފަރު-2ރ. ދުވާފަރު-3ރ. ދުވާފަރު-4ރ. މާކުރަތު-1ރ. ރަސްމާދޫ-1ރ. އިންނަމާދޫ-1ރ. މަޑުއްވަރި-1ރ. މަޑުއްވަރި-2ރ. އިނގުރައިދޫ-1ރ. އިނގުރައިދޫ-2ރ. މީދޫ-1ރ. މީދޫ-2ރ. ފައިނު-1ރ. ކިނޮޅަސް-1ބ. ކުޑަރިކިލު-1ބ. ކަމަދޫ-1ބ. ކެންދޫ-1ބ. ކިހާދޫ-1ބ. ދޮންފަނު-1ބ. ދަރަވަންދޫ-1ބ. މާޅޮސް-1ބ. އޭދަފުށި-1ބ. އޭދަފުށި-2ބ. އޭދަފުށި-3ބ. ތުޅާދޫ-1ބ. ތުޅާދޫ-2ބ. ތުޅާދޫ-3ބ. ހިތާދޫ-1ބ. ފުޅަދޫ-1ބ. ފެހެންދޫ-1ބ. ގޮއިދޫ-1ޅ. ހިންނަވަރު-1ޅ. ހިންނަވަރު-2ޅ. ހިންނަވަރު-3ޅ. ހިންނަވަރު-4ޅ. ހިންނަވަރު-5ޅ. ނައިފަރު-1ޅ. ނައިފަރު-2ޅ. ނައިފަރު-3ޅ. ނައިފަރު-4ޅ. ނައިފަރު-5ޅ. ކުރެންދޫ-1ޅ. ކުރެންދޫ-1ޅ. އޮޅުވެލިފުށި-1ކ. ކާށިދޫ-1ކ. ކާށިދޫ-2ކ. ގާފަރު-1ކ. ގާފަރު-2ކ. ދިއްފުށި-1ކ. ދިއްފުށި-2ކ. ތުލުސްދޫ-1ކ. ތުލުސްދޫ-2ކ. ހުރާ-1ކ. ހުރާ-2ކ. ހިންމަފުށި-1ކ. ހިންމަފުށި-2ކ. ގުޅި-1ކ. މާފުށި-1ކ. މާފުށި-2ކ. މާފުށި-3ކ. ގުރައިދޫ-1ކ. ގުރައިދޫ-2ކ. ގުރައިދޫ-3އދ. ހަންޏާމީދޫ-1އދ. އޮމަދޫ-1އދ. ކުނބުރުދޫ-1އދ. މަހިބަދޫ-1އދ. މަހިބަދޫ-2އދ. މަންދޫ-1އދ. ދަނގެތި-1އދ. ދަނގެތި-2އދ. ދިގުރަށް-1އދ. ދިއްދޫ-1އދ. ފެންފުށި-1އދ. މާމިގިލި-1އދ. މާމިގިލި-2އދ. މާމިގިލި-3އއ. ތޮއްޑޫ-1އއ. ތޮއްޑޫ-2އއ. ރަސްދޫ-1އއ. ރަސްދޫ-2އއ. އުކުޅަސް-1އއ. މަތިވެރި-1އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ-1އއ. ފެރިދޫ-1އއ. މާޅޮސް-1އއ. ހިމަންދޫ-1ވ. ފުލިދޫ-1ވ. ތިނަދޫ-1ވ. ފެލިދޫ-1ވ. ކެޔޮދޫ-1ވ. ރަކީދޫ-1މ. ރަތްމަންދޫ-1މ. ވޭވަށް-1މ. މުލައް-1މ. މުލައް-2މ. މުލި-1މ. ނާލާފުށި-1މ. ކޮޅުފުށި-1މ. ދިއްގަރު-1މ. މަޑުއްވަރި-1ފ. ފީއަލި-1ފ. ބިލެތްދޫ-1ފ. މަގޫދޫ-1ފ. ދަރަނބޫދޫ-1ފ. ނިލަންދޫ-1ފ. ނިލަންދޫ-2ދ. މީދޫ-1ދ. މީދޫ-2ދ. ބަނޑިދޫ-1ދ. ރިނބުދޫ-1ދ. ހުޅުދެލި-1ދ. މާއެނބުދޫ-1ދ. ކުޑަހުވަދޫ-1ދ. ކުޑަހުވަދޫ-2ދ. ކުޑަހުވަދޫ-3ތ. ބުރުނި-1ތ. ވިލުފުށި-1ތ. ވިލުފުށި-2ތ. މަޑިފުށި-1ތ. ދިޔަމިގިލި-1ތ. ގުރައިދޫ-1ތ. ގުރައިދޫ-2ތ. ކަނޑޫދޫ-1ތ. ވަންދޫ-1ތ. ހިރިލަންދޫ-1ތ. ގާދިއްފުށި-1ތ. ތިމަރަފުށި-1ތ. ތިމަރަފުށި-2ތ. ތިމަރަފުށި-3ތ. ވޭމަންޑޫ-1ތ. ކިނބިދޫ-1ތ. އޮމަދޫ-1ލ. އިސްދޫ-1ލ. ދަނބިދޫ-1ލ. މާބައިދޫ-1ލ. މުންޑޫ-1ލ. ގަން-1ލ. ގަން-2ލ. ގަން-3ލ. ގަން-4ލ. މާވަށް-1ލ. މާވަށް-2ލ. ފޮނަދޫ-1ލ. ފޮނަދޫ-2ލ. ފޮނަދޫ-3ލ. މާމެންދޫ-1ލ. ހިތަދޫ-1ލ. ކުނަހަންދޫ-1ލ. ކަލައިދޫ-1ގއ. ކޮލަމާފުށި-1ގއ. ކޮލަމާފުށި-2ގއ. ވިލިނގިލި-1ގއ. ވިލިނގިލި-2ގއ. ވިލިނގިލި-3ގއ. މާމެންދޫ-1ގއ. ނިލަންދޫ-1ގއ. ދާންދޫ-1ގއ. ދާންދޫ-2ގއ. ދެއްވަދޫ-1ގއ. ކޮނޑޭ-1ގއ. ގެމަނަފުށި-1ގއ. ގެމަނަފުށި-2ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ-1ގދ. ތިނަދޫ-1ގދ. ތިނަދޫ-2ގދ. ތިނަދޫ-3ގދ. ތިނަދޫ-4ގދ. ތިނަދޫ-5ގދ. ތިނަދޫ-6ގދ. ތިނަދޫ-7ގދ. މަޑަވެލި-1ގދ. މަޑަވެލި-2ގދ. ހޯނޑެއްދޫ-1ގދ. ނަޑެއްލާ-1ގދ. ގައްދޫ-3ގދ. ގައްދޫ-1ގދ. ގައްދޫ-2ގދ. ރަތަފަންދޫ-1ގދ. ވާދޫ-1ގދ. ފިޔޯރީ-1ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ-1ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ-2ހިތަދޫ މޫލެކެޑެ-1ހިތަދޫ މޫލެކެޑެ-2ހިތަދޫ ކޮރޮވައު-1ހިތަދޫ ކޮރޮވައު-2ހިތަދޫ ބޭރުމަތި-1ހިތަދޫ ބޭރުމަތި-2ހިތަދޫ މެދެވައު-1ހިތަދޫ މެދެވައު-2ހިތަދޫ ރަސްގެދަރަ-1ހިތަދޫ ރަސްގެދަރަ-2ހިތަދޫ އެހެނިހެން-1ހިތަދޫ މާމެންދޫ-1ހިތަދޫ މާމެންދޫ-3މަރަދޫ-1މަރަދޫ-2މަރަދޫ-3މަރަދޫފޭދޫ-1މަރަދޫފޭދޫ-2ފޭދޫ މަގުއްދޫ-1ފޭދޫ މަގުއްދޫ-2ފޭދޫ އެހެނިހެން-1ފޭދޫ މާދެލަ-1ފޭދޫ މާދެލަ-2ހުޅުދޫ-1ހުޅުދޫ-2ހުޅުދޫ-3އައްޑޫ މީދޫ-1އައްޑޫ މީދޫ-2އައްޑޫ މީދޫ-3ފުވައްމުލައް ހުޅަނގު އުތުރު-1ފުވައްމުލައް ހުޅަނގު އުތުރު-2ފުވައްމުލައް އިރު އުތުރު-1ފުވައްމުލައް އިރު އުތުރު-2ފުވައްމުލައް މެދު އުތުރު-1ފުވައްމުލައް މެދު އުތުރު-2ފުވައްމުލައް ހުޅަނގު ދެކުނު-1ފުވައްމުލައް ހުޅަނގު ދެކުނު-2ފުވައްމުލައް މެދު ދެކުނު-1ފުވައްމުލައް މެދު ދެކުނު-2ފުވައްމުލައް މެދު ދެކުނު-1ފުވައްމުލައް މެދު ދެކުނު-2ފުވައްމުލައް އެހެނިހެން-1ފުވައްމުލައް އިރު ދެކުނު-1ފުވައްމުލައް އިރު ދެކުނު-2ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު-1ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު-2ކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު-1ކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު-2ކުޅުދުއްފުށި މެދު އުތުރު-1ކުޅުދުއްފުށި މެދު އުތުރު-2ކުޅުދުއްފުށި މެދު ދެކުނު-1ކުޅުދުއްފުށި މެދު ދެކުނު-2ކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު ދެކުނު-1ކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު ދެކުނު-2ކުޅުދުއްފުށި އެހެނިހެން-1ކުޅުދުއްފުށި އިރު ދެކުނު-1ކުޅުދުއްފުށި އިރު ދެކުނު-2ހުޅުމާލެ-1ހުޅުމާލެ-2ހުޅުމާލެ-3ހުޅުމާލެ-4ހުޅުމާލެ-5ހުޅުމާލެ-6ހެންވޭރު އުތުރު-1ހެންވޭރު އުތުރު-2ހެންވޭރު އުތުރު-3ހެންވޭރު އުތުރު-4ހެންވޭރު އުތުރު-5ހެންވޭރު އުތުރު-6މެދު ހެންވޭރު-1މެދު ހެންވޭރު-2މެދު ހެންވޭރު-3މެދު ހެންވޭރު-4މެދު ހެންވޭރު-5މެދު ހެންވޭރު-6ހެންވޭރު ދެކުނު-1ހެންވޭރު ދެކުނު-2ހެންވޭރު ދެކުނު-3ހެންވޭރު ދެކުނު-4ހެންވޭރު ދެކުނު-5ހެންވޭރު ހުޅަނގު-1ހެންވޭރު ހުޅަނގު-2ހެންވޭރު ހުޅަނގު-3ހެންވޭރު ހުޅަނގު-4ހެންވޭރު ހުޅަނގު-5ހެންވޭރު ހުޅަނގު-6ގަލޮޅު އުތުރު-1ގަލޮޅު އުތުރު-2ގަލޮޅު އުތުރު-3ގަލޮޅު އުތުރު-4ގަލޮޅު އުތުރު-5ގަލޮޅު މެދު-1ގަލޮޅު މެދު-2ގަލޮޅު މެދު-3ގަލޮޅު މެދު-4ގަލޮޅު މެދު-5ގަލޮޅު ދެކުނު-1ގަލޮޅު ދެކުނު-2ގަލޮޅު ދެކުނު-3ގަލޮޅު ދެކުނު-4ގަލޮޅު ދެކުނު-5ގަލޮޅު ހުޅަނގު-1ގަލޮޅު ހުޅަނގު-2ގަލޮޅު ހުޅަނގު-3ގަލޮޅު ހުޅަނގު-4ގަލޮޅު ހުޅަނގު-5މައްޗަންގޮޅި އުތުރު-1މައްޗަންގޮޅި އުތުރު-2މައްޗަންގޮޅި އުތުރު-3މައްޗަންގޮޅި އުތުރު-4މައްޗަންގޮޅި އުތުރު-5މައްޗަންގޮޅި އުތުރު-6މައްޗަންގޮޅި މެދު-1މައްޗަންގޮޅި މެދު-2މައްޗަންގޮޅި މެދު-3މައްޗަންގޮޅި މެދު-4މައްޗަންގޮޅި މެދު-5މައްޗަންގޮޅި މެދު-6މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު-1މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު-2މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު-3މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު-4މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު-5މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު-6މާފަންނު މެދު-1މާފަންނު މެދު-2މާފަންނު މެދު-3މާފަންނު މެދު-4މާފަންނު މެދު-5މާފަންނު މެދު-6މާފަންނު އުތުރު-1މާފަންނު އުތުރު-2މާފަންނު އުތުރު-3މާފަންނު އުތުރު-4މާފަންނު އުތުރު-5މާފަންނު އުތުރު-6މާފަންނު ހުޅަނގު އުތުރު-1މާފަންނު ހުޅަނގު އުތުރު-2މާފަންނު ހުޅަނގު އުތުރު-3މާފަންނު ހުޅަނގު އުތުރު-4މާފަންނު ހުޅަނގު އުތުރު-5މާފަންނު ހުޅަނގު އުތުރު-6މާފަންނު ހުޅަނގު-1މާފަންނު ހުޅަނގު-2މާފަންނު ހުޅަނގު-3މާފަންނު ހުޅަނގު-4މާފަންނު ހުޅަނގު-5މާފަންނު ހުޅަނގު-6މާފަންނު ދެކުނު-1މާފަންނު ދެކުނު-2މާފަންނު ދެކުނު-3މާފަންނު ދެކުނު-4މާފަންނު ދެކުނު-5މާފަންނު ދެކުނު-6ވިލިމާލެ-1ވިލިމާލެ-2ވިލިމާލެ-3ވިލިމާލެ-5ވިލިމާލެ-6ވިލިމާލެ-4ހައިޑްއަވޭ ބީޗް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ-1ޖޭއޭ މަނަފަރު-1ފެއަރމޮންޓް މޯލްޑިވްސް ސިއްރު ފެންފުށި-1ޖޭ.ޑަބްލިޔު މެރިއޮޓް މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ -1ޝެވަލް ބްލޮންކް ރަންދެލި-1މޫވެންޕިކް ރިސޯޓް ކުރެދިވަރު މޯލްޑިވްސް-1 ނޮކް މޯލްޑިވްސް-1ރޮބިސަން ކުލަބު ނޫނު-1ސޮނޭވާ ޖާނި މެދުފަރު އައިލެންޑް -1ސަން ސިޔާމް އިރު ފުށި މޯލްޑިވްސް -1ވެލާ ޕްރައިވެޓް އައިލޭންޑް މޯލްޑިވްސް -1އަދާރަން ސެލެކްޓް މީދުއްޕަރު-1ދިގަލި މޯލްޑިވްސް-1އެމަރަލްޑް މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ-1ހެރިޓެންސް އާރަށް-1އިންޓަރކޮންޓިނެންޓަލް މޯލްޑިވްސް މާމުނަގައު ރިސޯޓް-1ޖޯލި މޯލްޑިވްސް -1ކުޑަފުށި ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ-1 ރ.މާމިގިލިރީތި ފަރު ރިސޯރޓް -1 ދަ ސްޓޭންޑާރޑް ހުރުވަޅި މޯލްޑިވްސް -1ޔޫ އެންޑް މީ ބައި ކޮކޫން-1އަމިއްލަފުށި-1އަނަންތަރާ ކިހާވައް މޯލްޑިވްސް ވިލާސް -1ކޮކޯ ޕާމް ދުނިކޮޅު-1ދިގުފަރު އައިލޭންޑް ރިސޯޓް-1ޑްރީމްލޭންޑް، ދި ޔުނީކް ސީ އެންޑް ލޭކް ރިސޯޓް -1ދުސިޓް ތާނީ މޯލްޑިވްސް-1ފިނޮޅު ބާ އެޓޯލް މޯލްޑިވްސް -1ފޯރ ސީޒަންސް ރިސޯރޓް މޯލްޑިވްސް އެޓް ލަނޑާ ގިރާވަރު -1ފުރަވެރި އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ -1މިލައިދޫ-1ރީތި ބީޗް ރިސޯޓް މޯލްޑިވްސް-1ރޯޔަލް އައިލޭންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ-1ސޮނެވާފުށި ރިސޯޓް-1ދި ނޯޓްލަސް މޯލްޑިވްސް-1ދި ވެސްޓިން މޯލްޑިވްސް މިރިއަންދޫ ރިސޯޓް-1ވައްކަރު މޯލްޑިވްސް-1އެޓްމޮސްފިޔަރ ކަނިފުށި މޯލްޑިވްސް-1ކޮކޫން މޯލްޑިވްސް -1ފުށިފަރު މޯލްޑިވްސް-1ހުރަވަޅި މޯލްޑިވްސް-1އިންނަހުރާ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް-1ކަނުހުރާ މޯލްޑިވްސް-1ކޮމަންޑޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ -1ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ -1އަދާރަން ކްލަބް ރަންނާޅި-1އަދާރަން ޕްރެސްޓީޖް ވާދޫ-1އަދާރަން ސެލެކްޓް ހުދުރަންފުށި-1އަނަންތަރާ ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ މޯލްޑިވްސް -1 އަންސާނާ ރިސޯރޓް އެންޑް ސްޕާ މޯލްޑިވްސް-1ބަނޑޮސް މޯލްޑިވްސް-1ބަންޔަން ޓްރީ ވަށްބިންފަރު -1ބަރޮސް މޯލްޑިވްސް-1ބިޔާދޫ އައިލޭންޑް ރިސޯޓް -1ބޮލިފުށި އައިލެންޑް ރިސޯޓް-1ސެންޓާރާ ރަސްފުށި ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ-1ސިނަމަން ދޮންވެލި މޯލްޑިވްސް -1ކްލަބް މެޑް ފިނޮޅު ވިލާސް -1ކްލަބް މެޑް ކަނިފިނޮޅު-1ކޮކޯ ބޮޑު ހިތި-1ކޮމޯ ކޮކޯ އައިލެންޑް-1ކްރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސް -1އެނބޫދޫ ވިލެޖް ރިސޯޓް -1އެރިޔަދޫ އައިލޭންޑް ރިސޯޓް -1ފަރި އައިލޭންޑް -1ފިހަޅޮހި އައިލެންޑް ރިސޯޓް-1ފޯރ ސީޒަންސް ރިސޯރޓް މޯލްޑިވްސް އެޓް ކުޑަ ހުރާ -1ގިލި ލަންކަންފުށި-1ގްރޭންޑް ޕާރކް ކޮއްދިއްޕަރު މޯލްޑިވްސް-1ހޮލިޑޭ އިން ރިސޯޓް ކަނޑޫމާ މޯލްޑިވްސް -1ހުވަފެންފުށި ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ-1ކާގި މޯލްޑިވްސް ސްޕާ އައިލޭންޑް-1ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް-1ލަކްސް ނޯތް މާލެ އެޓޯލް -1މަލަހިނި ކުޑަ ބަނޑޮސް-1މީރު އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ -1އޯބްލޫ ބައި އެޓްމޮސްފިއަރ އެޓް ހެލެނގެލި-1އޯބްލޫ ސެލެކްޓް އެޓް ސަންގެލި-1ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތިރަށް-1އޮޒެން ބައި އެޓްމޮސްފިއަރ އެޓް މާދޫ-1ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ-1ޝެރަޓަން މޯލްޑިވްސް ފުލްމޫން ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ-1ސަމާ އައިލެންޑް މޯލްޑިވްސް-1ސަން ސިޔާމް އޮޅުވެލި މޯލްޑިވްސް -1ތާޖް ކޮރަލް ރީފް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ މޯލްޑިވްސް-1ތާޖް އެގްޒޯޓިކާ ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ މޯލްޑިވްސް-1ތުޅާގިރި އައިލޭންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ -1ވަރު ބައި އެޓްމޮސްފިޔަރ-1ވެލައްސަރު މޯލްޑިވްސް-1ވެލްޑޯފް އެސްޓޯރިއާ މޯލްޑިވްސް އިތާފުށި-1ކޮންސްޓެންސް ހަލަވެލި-1އެއްލައިދޫ މޯލްޑިވްސް ބައި ސިނަމަން-1ކަނދޮޅު އައިލެންޑް މޯލްޑިވްސް-1ގަންގެހި އައިލޭންޑް ރިސޯޓް -1 ކުރަމަތި މޯލްޑިވްސް-1ނިކަ އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ-1ސޭންޑީސް ބަތަލާ-1ވެލިގަނޑު އައިލޭންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ-1ޑަބްލިޔު މޯލްޑިވްސް-1އަމަޔާ ކުޑަރަށް މޯލްޑިވްސް -1އަންގާގާ އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ-1ސެންޓާރާ ގްރޭންޑް އައިލޭންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ މޯލްޑިވްސް-1ކޮންރެޑް މޯލްޑިވްސް ރަންގަލި އައިލެންޑް-1ކޮންސްޓެންސް މޫފުށި ރިސޯޓް-1ޑައިމަންޑް އަތުރުގަ ބީޗް އެންޑް ވޯޓާރ ވިލާސް-1ޑައިމަންޑް ތުޑުފުށި ބީޗް އެންޑް ވޯޓާރ ވިލާސް-1ލިލީ ބީޗް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ -1ލަކްސް ސައުތު އަރި އެޓޯލް -1މާފުށިވަރު މޯލްޑިވްސް-1މިރިހި އައިލޭންޑް ރިސޯޓް - 1ރެޑިސަން ބްލޫ މޯލްޑިވްސް - 1 ސަން އައިލޭނޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ-1 ވިލަމެންދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ-1ސިނަމަން ވެލިފުށި-1ސިނަމަން ހަކުރާ ހުރާ -1މެދުފުށި އައިލެންޑް ރިސޯރޓް -1އަންގްސާނާ ވެލާވަރު-1ބަލިއޯނީ ރިސޯޓް މޯލްޑިވްސް -1ކަނޑިންމާ މޯލްޑިވްސް-1ނިޔަމަ ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑްސް-1އާރްއައިޔޫ މޯލްޑިވްސް-1ސަން ސިޔާމް އިރުވެލި މޯލްޑިވްސް-1ދަ ސެއިންޓް ރެޖިސް ވޮއްމުލި ރިސޯޓް މޯލްޑިވްސް-1ދަ ސަން ސިޔާމް ވިލު ރީފް މޯލްޑިވްސް -1ކޯމޯ މާލިފުށި-1ރަހާ ރިސޯޓް-1ސިކްސް ސެންސެސް ލާމު-1މާރކިޔޯ މޯލްޑިވްސް ކޫއްޑޫ ރިސޯޓް-1ޕާރކް ހަޔަޓް މޯލްޑިވްސް ހަޑަހާ -1ޕުލްމަން މޯލްޑިވްސް މާމުތާ ރިސޯޓް-1ރަފްލްސް މޯލްޑިވްސް މެރަދޫ -1ރޮބިންސަން ކްލަބް މޯލްޑިވްސް -1ދި ރެސިޑެންސް މޯލްޑިވްސް-1އަމާރީ ހަވޮއްޑާ މޯލްޑިވްސް -1އަޔާޑާ މޯލްޑިވްސް -1ސައުތް ޕާމް ރިސޯޓް މޯލްޑިވްސް-1އައްސޭރި ޖަލު-1މާފުށީ ޖަލު-1މާފުށީ ޖަލު-2މާލެ ޖަލު-1ހއ. އަތޮޅު، މާލެ-1ހއ. އަތޮޅު، މާލެ-10ހއ. އަތޮޅު، މާލެ-11ހއ. އަތޮޅު، މާލެ-2ހއ. އަތޮޅު، މާލެ-3ހއ. އަތޮޅު، މާލެ-4ހއ. އަތޮޅު، މާލެ-5ހއ. އަތޮޅު، މާލެ-6ހއ. އަތޮޅު، މާލެ-7ހއ. އަތޮޅު، މާލެ-8ހއ. އަތޮޅު، މާލެ-9ހދ. އަތޮޅު، މާލެ-1ހދ. އަތޮޅު، މާލެ-2ހދ. އަތޮޅު، މާލެ-3ހދ. އަތޮޅު، މާލެ-4ހދ. އަތޮޅު، މާލެ-5ހދ. އަތޮޅު، މާލެ-6ހދ. އަތޮޅު، މާލެ-7ށ. އަތޮޅު، މާލެ-1ށ. އަތޮޅު، މާލެ-2ށ. އަތޮޅު، މާލެ-3ށ. އަތޮޅު، މާލެ-4ށ. އަތޮޅު، މާލެ-5ށ. އަތޮޅު، މާލެ-6ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-15ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-16ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-17ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-19ނ. އަތޮޅު، މާލެ-1ނ. އަތޮޅު، މާލެ-2ނ. އަތޮޅު، މާލެ-3ނ. އަތޮޅު، މާލެ-4ނ. އަތޮޅު، މާލެ-5ރ. އަތޮޅު، މާލެ-1ރ. އަތޮޅު، މާލެ-2ރ. އަތޮޅު، މާލެ-3ރ. އަތޮޅު، މާލެ-5ރ. އަތޮޅު، މާލެ-6ރ. އަތޮޅު، މާލެ-7ރ. އަތޮޅު، މާލެ-8ރ. އަތޮޅު، މާލެ-9ބ. އަތޮޅު، މާލެ-1ބ. އަތޮޅު، މާލެ-2ބ. އަތޮޅު، މާލެ-3ބ. އަތޮޅު، މާލެ-4ބ. އަތޮޅު، މާލެ-5ބ. އަތޮޅު، މާލެ-6ޅ. އަތޮޅު، މާލެ-1ޅ. އަތޮޅު، މާލެ-2ޅ. އަތޮޅު، މާލެ-3ޅ. އަތޮޅު، މާލެ-4ޅ. އަތޮޅު، މާލެ-5ކ. އަތޮޅު، މާލެ-1ކ. އަތޮޅު، މާލެ-2އއ. އަތޮޅު، މާލެ-1އއ. އަތޮޅު، މާލެ-2އދ. އަތޮޅު، މާލެ-1އދ. އަތޮޅު، މާލެ-2ވ. އަތޮޅު، މާލެ-1މ. އަތޮޅު، މާލެ-1މ. އަތޮޅު، މާލެ-2މ. އަތޮޅު، މާލެ-3ފ. އަތޮޅު، މާލެ-1ފ. އަތޮޅު، މާލެ-2ދ. އަތޮޅު، މާލެ-1ދ. އަތޮޅު، މާލެ-2ދ. އަތޮޅު، މާލެ-3ތ. އަތޮޅު، މާލެ-1ތ. އަތޮޅު، މާލެ-2ތ. އަތޮޅު، މާލެ-3ތ. އަތޮޅު، މާލެ-4ތ. އަތޮޅު، މާލެ-5ތ. އަތޮޅު، މާލެ-6ތ. އަތޮޅު، މާލެ-7ތ. އަތޮޅު، މާލެ-8ލ. އަތޮޅު، މާލެ-1ލ. އަތޮޅު، މާލެ-2ލ. އަތޮޅު، މާލެ-3ލ. އަތޮޅު، މާލެ-4ލ. އަތޮޅު، މާލެ-5ލ. އަތޮޅު، މާލެ-6ގއ. އަތޮޅު، މާލެ-1ގއ. އަތޮޅު، މާލެ-2ގއ. އަތޮޅު، މާލެ-3ގއ. އަތޮޅު، މާލެ-4ގއ. އަތޮޅު، މާލެ-5ގއ. އަތޮޅު، މާލެ-6ގއ. އަތޮޅު، މާލެ-7ގއ. އަތޮޅު، މާލެ-8ގދ. އަތޮޅު، މާލެ-1ގދ. އަތޮޅު، މާލެ-10ގދ. އަތޮޅު، މާލެ-2ގދ. އަތޮޅު، މާލެ-3ގދ. އަތޮޅު، މާލެ-4ގދ. އަތޮޅު، މާލެ-5ގދ. އަތޮޅު، މާލެ-6ގދ. އަތޮޅު، މާލެ-7ގދ. އަތޮޅު، މާލެ-8ގދ. އަތޮޅު، މާލެ-9ފުވައްމުލަކު ސިޓީ، މާލެ-1ފުވައްމުލަކު ސިޓީ، މާލެ-2ފުވައްމުލަކު ސިޓީ، މާލެ-3ފުވައްމުލަކު ސިޓީ، މާލެ-4ފުވައްމުލަކު ސިޓީ، މާލެ-5ފުވައްމުލަކު ސިޓީ، މާލެ-6އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ-1އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ-10އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ-11އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ-12އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ-13އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ-2އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ-3އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ-4އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ-5އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ-6އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ-7އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ-8އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ-9ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-1ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-10ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-11ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-12ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-13ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-18ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-19ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-2ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-20ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-21ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-22ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-23ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-24ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-3ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-4ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-5ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-6ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-7ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-8ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-9 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-2 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-3 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-4އިންޑިއާ/ޓްރިވެންޑްރަމް-1ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ-1ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ-2ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ-3ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ-4

ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފޮށީގެ ގޮތުން ސިއްރުކަން ގެއްލޭ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު

ވޯޓުލާން ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ފޮށީގެ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިސްޓް (1 މާރޗް 2021)

ހއ. ތުރާކުނުހއ. އުލިގަންހއ. މޮޅަދޫހއ. ހޯރަފުށިހއ. އިހަވަންދޫހއ. ކެލާހއ. ވަށަފަރުހއ. ދިއްދޫހއ. ފިއްލަދޫހއ. މާރަންދޫހއ. ތަކަންދޫހއ. އުތީމުހއ. މުރައިދޫހއ. ބާރަށްހދ. ހަނިމާދޫހދ. ފިނޭހދ. ނައިވާދޫހދ. ހިރިމަރަދޫހދ. ނޮޅިވަރަންފަރުހދ. ނެއްލައިދޫހދ. ނޮޅިވަރަމްހދ. ކުރިނބިހދ. ކުމުންދޫހދ. ނޭކުރެންދޫހދ. ވައިކަރަދޫހދ. މަކުނުދޫށ. ކަނޑިތީމުށ. ނޫމަރާށ.ގޮއިދޫށ. ފޭދޫށ. ފީވަށްށ. ބިލެތްފަހިށ. ފޯކައިދޫށ. ނަރުދޫށ. މަރޮށިށ. ޅައިމަގުށ. ކޮމަންޑޫށ. މާއުނގޫދޫށ. ފުނަދޫށ. މިލަންދޫނ. ހެނބަދޫނ. ކެނދިކުޅުދޫނ. މާޅެންދޫނ. ކުޑަފަރިނ. ލަންދޫނ. މާފަރުނ. ޅޮހިނ. މިލަދޫނ. މަގޫދޫނ. މަނަދޫނ. ހޮޅުދޫނ. ފޮއްދޫނ. ވެލިދޫރ. އަލިފުށިރ. ވާދޫރ. ރަސްގެތީމުރ. އަނގޮޅިތީމުރ. ހުޅުދުއްފާރުރ. އުނގޫފާރުރ. ދުވާފަރުރ. މާކުރަތުރ. ރަސްމާދޫރ. އިންނަމާދޫރ. މަޑުއްވަރިރ. އިނގުރައިދޫރ. މީދޫރ. ފައިނުރ. ކިނޮޅަސްބ. ކުޑަރިކިލުބ. ކަމަދޫބ. ކެންދޫބ. ކިހާދޫބ. ދޮންފަންބ. ދަރަވަންދޫބ. މާޅޮސްބ. އޭދަފުށިބ. ތުޅާދޫބ. ހިތާދޫބ. ފުޅަދޫބ. ފެހެންދޫބ. ގޮއިދޫޅ. ހިންނަވަރުޅ. ނައިފަރުޅ. ކުރެންދޫޅ. އޮޅުވެލިފުށިކ. ކާށިދޫކ. ގާފަރުކ. ދިއްފުށިކ. ތުލުސްދޫކ. ހުރާކ. ހިންމަފުށިކ. ގުޅިކ. މާފުށިކ. ގުރައިދޫއދ. ހަންޏާމީދޫއދ. އޮމަދޫއދ. ކުނބުރުދޫއދ. މަހިބަދޫއދ. މަންދޫއދ. ދަނގެތިއދ. ދިގުރަށްއދ. ދިއްދޫއދ. ފެންފުށިއދ. މާމިގިލިއއ. ތޮއްޑޫއއ. ރަސްދޫއއ. އުކުޅަސްއއ. މަތިވެރިއއ. ބޮޑޮފޮޅުދޫއއ. ފެރިދޫއއ. މާޅޮސްއއ. ހިމަންދޫވ. ފުލިދޫވ. ތިނަދޫވ. ފެލިދޫވ. ކެޔޮދޫވ. ރަކީދޫމ. ރަތްމަންދޫމ. ވޭވަށްމ. މުލައްމ. މުލިމ. ނާލާފުށިމ. ކޮޅުފުށިމ. ދިއްގަރުމ. މަޑުއްވަރިފ. ފީއަލިފ. ބިލެތްދޫފ. މަގޫދޫފ. ދަރަނބޫދޫފ. ނިލަންދޫދ. މީދޫދ. ބަނޑިދޫދ. ރިނބުދޫދ. ހުޅުދެލިދ. މާއެނބޫދޫދ. ކުޑަހުވަދޫތ. ބުރުނިތ. ވިލުފުށިތ. މަޑިފުށިތ. ދިޔަމިގިލިތ. ގުރައިދޫތ. ކަނޑޫދޫތ. ވަންދޫތ. ހިރިލަންދޫތ. ގާދިއްފުށިތ. ތިމަރަފުށިތ. ވޭމަންޑޫތ. ކިނބިދޫތ. އޮމަދޫލ. އިސްދޫލ. ދަނބިދޫލ. މާބައިދޫލ. މުންޑޫލ. ގަންލ. މާވަށްލ. ފޮނަދޫލ. މާމެންދޫލ. ހިތަދޫލ. ކުނަހަންދޫލ. ކަލައިދޫގއ. ކޮލަމާފުށިގއ. ވިލިނގިލިގއ. މާމެންދޫގއ. ނިލަންދޫގއ. ދާންދޫގއ. ދެއްވަދޫގއ. ކޮނޑޭގއ. ގެމަނަފުށިގއ. ކަނޑުހުޅުދޫގދ. ތިނަދޫގދ. މަޑަވެލިގދ. ހޯނޑެއްދޫގދ. ނަޑެއްލާގދ. ގައްދޫގދ. ރަތަފަންދޫގދ. ވާދޫގދ. ފިޔޯރިގދ. ފަރެސްމާތޮޑާހިތަދޫ މޫލެކެޑެ ދާއިރާހިތަދޫ ކޮރޮވައު ދާއިރާހިތަދޫ ބޭރުމަތި ދާއިރާހިތަދޫ މެދެވައު ދާއިރާހިތަދޫ ރަސްގެދަރަ ދާއިރާހިތަދޫ މާމެންދޫ ދާއިރާމަރަދޫ ދާއިރާމަރަދޫފޭދޫ ދާއިރާފޭދޫ މަގުއްދޫ ދާއިރާފޭދޫ މާދެލަ ދާއިރާހުޅުދޫ ދާއިރާމީދޫ ދާއިރާފުވައްމުލައް ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާފުވައްމުލައް އިރު އުތުރު ދާއިރާފުވައްމުލައް މެދު އުތުރު ދާއިރާފުވައްމުލައް ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާފުވައްމުލައް މެދު ދެކުނު ދާއިރާފުވައްމުލައް އިރު ދެކުނު ދާއިރާކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާކުޅުދުއްފުށި މެދު އުތުރު ދާއިރާކުޅުދުއްފުށި މެދު ދެކުނު ދާއިރާކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާކުޅުދުއްފުށި އިރު ދެކުނު ދާއިރާހުޅުމާލެ ދާއިރާހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާމެދު ހެންވޭރު ދާއިރާހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގަލޮޅު މެދު ދާއިރާގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގަލޮޅު ހުޅަނގު ދާއިރާމައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާމައްޗަންގޮޅި މެދު ދާއިރާމައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާމާފަންނު މެދު ދާއިރާމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާމާފަންނު ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާމާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާވިލިމާލެ ދާއިރާ

އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ

ވޯޓުލާން ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ފޮށީގެ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިސްޓް (23 މާރޗް 2021)

ހއ. ތުރާކުނުހއ. އުލިގަންހއ. މޮޅަދޫހއ. ހޯރަފުށިހއ. އިހަވަންދޫހއ. ކެލާހއ. ވަށަފަރުހއ. ދިއްދޫހއ. ފިއްލަދޫހއ. މާރަންދޫހއ. ތަކަންދޫހއ. އުތީމުހއ. މުރައިދޫހއ. ބާރަށްހދ. ހަނިމާދޫހދ. ފިނޭހދ. ނައިވާދޫހދ. ހިރިމަރަދޫހދ. ނޮޅިވަރަންފަރުހދ. ނެއްލައިދޫހދ. ނޮޅިވަރަމްހދ. ކުރިނބިހދ. ކުމުންދޫހދ. ނޭކުރެންދޫހދ. ވައިކަރަދޫހދ. މަކުނުދޫށ. ކަނޑިތީމުށ. ނޫމަރާށ.ގޮއިދޫށ. ފޭދޫށ. ފީވަށްށ. ބިލެތްފަހިށ. ފޯކައިދޫށ. ނަރުދޫށ. މަރޮށިށ. ޅައިމަގުށ. ކޮމަންޑޫށ. މާއުނގޫދޫށ. ފުނަދޫށ. މިލަންދޫނ. ހެނބަދޫނ. ކެނދިކުޅުދޫނ. މާޅެންދޫނ. ކުޑަފަރިނ. ލަންދޫނ. މާފަރުނ. ޅޮހިނ. މިލަދޫނ. މަގޫދޫނ. މަނަދޫނ. ހޮޅުދޫނ. ފޮއްދޫނ. ވެލިދޫރ. އަލިފުށިރ. ވާދޫރ. ރަސްގެތީމުރ. އަނގޮޅިތީމުރ. ހުޅުދުއްފާރުރ. އުނގޫފާރުރ. ދުވާފަރުރ. މާކުރަތުރ. ރަސްމާދޫރ. އިންނަމާދޫރ. މަޑުއްވަރިރ. އިނގުރައިދޫރ. މީދޫރ. ފައިނުރ. ކިނޮޅަސްބ. ކުޑަރިކިލުބ. ކަމަދޫބ. ކެންދޫބ. ކިހާދޫބ. ދޮންފަންބ. ދަރަވަންދޫބ. މާޅޮސްބ. އޭދަފުށިބ. ތުޅާދޫބ. ހިތާދޫބ. ފުޅަދޫބ. ފެހެންދޫބ. ގޮއިދޫޅ. ހިންނަވަރުޅ. ނައިފަރުޅ. ކުރެންދޫޅ. އޮޅުވެލިފުށިކ. ކާށިދޫކ. ގާފަރުކ. ދިއްފުށިކ. ތުލުސްދޫކ. ހުރާކ. ހިންމަފުށިކ. ގުޅިކ. މާފުށިކ. ގުރައިދޫއދ. ހަންޏާމީދޫއދ. އޮމަދޫއދ. ކުނބުރުދޫއދ. މަހިބަދޫއދ. މަންދޫއދ. ދަނގެތިއދ. ދިގުރަށްއދ. ދިއްދޫއދ. ފެންފުށިއދ. މާމިގިލިއއ. ތޮއްޑޫއއ. ރަސްދޫއއ. އުކުޅަސްއއ. މަތިވެރިއއ. ބޮޑޮފޮޅުދޫއއ. ފެރިދޫއއ. މާޅޮސްއއ. ހިމަންދޫވ. ފުލިދޫވ. ތިނަދޫވ. ފެލިދޫވ. ކެޔޮދޫވ. ރަކީދޫމ. ރަތްމަންދޫމ. ވޭވަށްމ. މުލައްމ. މުލިމ. ނާލާފުށިމ. ކޮޅުފުށިމ. ދިއްގަރުމ. މަޑުއްވަރިފ. ފީއަލިފ. ބިލެތްދޫފ. މަގޫދޫފ. ދަރަނބޫދޫފ. ނިލަންދޫދ. މީދޫދ. ބަނޑިދޫދ. ރިނބުދޫދ. ހުޅުދެލިދ. މާއެނބޫދޫދ. ކުޑަހުވަދޫތ. ބުރުނިތ. ވިލުފުށިތ. މަޑިފުށިތ. ދިޔަމިގިލިތ. ގުރައިދޫތ. ކަނޑޫދޫތ. ވަންދޫތ. ގާދިއްފުށިތ. ދިޔަމިގިލިތ. ތިމަރަފުށިތ. ވޭމަންޑޫތ. ކިނބިދޫތ. އޮމަދޫލ. އިސްދޫލ. ދަނބިދޫލ. މާބައިދޫލ. މުންޑޫލ. ގަންލ. މާވަށްލ. ފޮނަދޫލ. މާމެންދޫލ. ހިތަދޫލ. ކުނަހަންދޫލ. ކަލައިދޫގއ. ކޮލަމާފުށިގއ. ވިލިނގިލިގއ. މާމެންދޫގއ. ނިލަންދޫގއ. ދާންދޫގއ. ދެއްވަދޫގއ. ކޮނޑޭގއ. ގެމަނަފުށިގއ. ކަނޑުހުޅުދޫގދ. ތިނަދޫގދ. މަޑަވެލިގދ. ހޯނޑެއްދޫގދ. ނަޑެއްލާގދ. ގައްދޫގދ. ރަތަފަންދޫގދ. ވާދޫގދ. ފިޔޯރިގދ. ފަރެސްމާތޮޑާހިތަދޫ މޫލެކެޑެ ދާއިރާހިތަދޫ ކޮރޮވައު ދާއިރާހިތަދޫ ބޭރުމަތި ދާއިރާހިތަދޫ މެދެވައު ދާއިރާހިތަދޫ ރަސްގެދަރަ ދާއިރާހިތަދޫ މާމެންދޫ ދާއިރާމަރަދޫ ދާއިރާމަރަދޫފޭދޫ ދާއިރާފޭދޫ މަގުއްދޫ ދާއިރާފޭދޫ މާދެލަ ދާއިރާހުޅުދޫ ދާއިރާމީދޫ ދާއިރާފުވައްމުލައް ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާފުވައްމުލައް އިރު އުތުރު ދާއިރާފުވައްމުލައް މެދު އުތުރު ދާއިރާފުވައްމުލައް ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާފުވައްމުލައް މެދު ދެކުނު ދާއިރާފުވައްމުލައް އިރު ދެކުނު ދާއިރާކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާކުޅުދުއްފުށި މެދު އުތުރު ދާއިރާކުޅުދުއްފުށި މެދު ދެކުނު ދާއިރާކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާކުޅުދުއްފުށި އިރު ދެކުނު ދާއިރާހުޅުމާލެ ދާއިރާހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާމެދު ހެންވޭރު ދާއިރާހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގަލޮޅު މެދު ދާއިރާގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގަލޮޅު ހުޅަނގު ދާއިރާމައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާމައްޗަންގޮޅި މެދު ދާއިރާމައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާމާފަންނު މެދު ދާއިރާމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާމާފަންނު ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާމާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާވިލިމާލެ ދާއިރާ

ފޯމު

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓގެ ބައިއިލެކްޝަން ވޯޓާސް ލިސްޓު

އޮފިޝަލުންގެ ލިސްޓް