Election Commission of Maldives


ޑައުންލޯޑްސް

ބައި-އިލެކްޝަންތަކުގެ އިންތިޚާބު ރިޕޯޓު

2021 ނޮޮވެންބަރު 27 - ހދ، ނައިވާދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަން ރިޕޯޓް 2021 އޮކްޓޯބަރ 16 - އަންހެންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު – ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރިޕޯޓް 2021 އޮކްޓޯބަރ 30 - ޅ.ކުރެންދޫ، ގއ.ވިލިނގިލި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަން ރިޕޯޓް 2021 އޯގަސްޓް 07 - އަންހެންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު – ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރިޕޯޓް 2022 އޭޕްރިލް 16 - އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަން

ހދ. ނޭކުރެންދޫ، ށ. ނަރުދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަން

2022 އޮގަސްޓު 13 - ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އަދި ކައުުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އިންތިޚާބުގެ ބައި-އިލެކްޝަން ރިޕޯޓު

މ.ދިއްގަރު ، ތ.ގާދިއްފުށި

2022 މާރިޗު 26 - ލޯކަލް ކައުންސިލް އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގެ ބައި-އިލެކްޝަން

ޅ.ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް، ފ. ނިލަންދޫ އަދި ދ. މީދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި އިލެކްޝަން

2022 މޭ 14 - މާލެ ސިޓީ - ވިލިމާލެ ދާއިރާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަން ރިޕޯޓް 2022 ފެބްރުވަރީ 05 - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަން ރިޕޯޓު 2022 ފެބްރުވަރީ 05 - ތ.ވިލުފުށި، ގއ.ގެމަނަފުށި، ހއ.ތަކަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަން ރިޕޯޓު 2022 ޖުލައި 02 - އަންހެނުންގެ ތަރައްޤިއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަން ރިޕޯޓް

ހއ.ވަށަފަރު، ށ.ޅައިމަގު. ށ.ކޮމަންޑޫ، ކ.ތުލުސްދޫ އަދި އއ.ތޮއްޑޫ

2022 ޖުލައި 23- އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަން ރިޕޯޓު

ތ.ވަނދޫ، ރ.އިންނަމާދޫ، އައްޑޫ ހިތަދޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން

714

ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކުގެ ނިންމުން

ކޮމިޝަނުގެ 413 ވަނަ ޚާއްސަ ޖަލްސާގެ ނިންމުންތައް ކޮމިޝަނުގެ 414 ވަނަ ޚާއްސަ ޖަލްސާގެ ނިންމުންތައް ކޮމިޝަނުގެ 415 ވަނަ ޚާއްސަ ޖަލްސާގެ ނިންމުންތައް ކޮމިޝަނުގެ 416 ވަނަ ޚާއްސަ ޖަލްސާގެ ނިންމުންތައް ކޮމިޝަނުގެ 417 ވަނަ ޚާއްސަ ޖަލްސާގެ ނިންމުންތައް ކޮމިޝަނުގެ 725 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ނިންމުންތައް ކޮމިޝަނުގެ 727 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ނިންމުންތައް ކޮމިޝަނުގެ 750 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ނިންމުންތައް ކޮމިޝަނުގެ 751 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ނިންމުންތައް ކޮމިޝަނުގެ 752 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ނިންމުންތައް ކޮމިޝަނުގެ 753 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ނިންމުންތައް ކޮމިޝަނުގެ 754 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން ކޮމިޝަނުގެ 755 ވަަނަ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ނިންމުންތައް ކޮމިޝަނުގެ 756 ވަަނަ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ނިންމުންތައް​ ކޮމިޝަނުގެ 757 ވަަނަ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ނިންމުންތައް ކޮމިޝަނުގެ 758 ވަަނަ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ނިންމުންތައް​ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ 408 ވަނަ ޚާއްސަ ޖަލްސާގެ ނިންމުންތައް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ 409 ވަނަ ޚާއްސަ ޖަލްސާގެ ނިންމުންތައް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ 410 ވަނަ ޚާއްސަ ޖަލްސާގެ ނިންމުންތައް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ 411 ވަނަ ޚާއްސަ ޖަލްސާގެ ނިންމުންތައް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ 412 ވަނަ ޚާއްސަ ޖަލްސާގެ ނިންމުންތައް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ 729 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ 738 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ 739 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ 740 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ 741 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ 742 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ 743 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ 744 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ 745 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ 746 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ 747 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ 748 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ 749 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ 759 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ 760 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ 761 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ 762 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ 732 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކުގެ ހާޟިރީ

ކޮމިޝަނުގެ 404 ވަނަ ޚާއްސަ ޖަލްސާގެ ހާޟިރީ ކޮމިޝަނުގެ 405 ވަނަ ޚާއްސަ ޖަލްސާގެ ހާޟިރީ ކޮމިޝަނުގެ 406 ވަނަ ޚާއްސަ ޖަލްސާގެ ހާޟިރީ ކޮމިޝަނުގެ 409 ވަނަ ޚާއްސަ ޖަލްސާގެ ހާޟިރީ ކޮމިޝަނުގެ 410 ވަނަ ޚާއްސަ ޖަލްސާގެ ހާޟިރީ ކޮމިޝަނުގެ 411 ވަނަ ޚާއްސަ ޖަލްސާގެ ހާޟިރީ ކޮމިޝަނުގެ 412 ވަނަ ޚާއްސަ ޖަލްސާގެ ހާޟިރީ ކޮމިޝަނުގެ 413ވަނަ ޚާއްސަ ޖަލްސާގެ ހާޟިރީ ކޮމިޝަނުގެ 725 ވަނަަ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ޙާޟިރީ ކޮމިޝަނުގެ 746 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ޙާޟިރީ ކޮމިޝަނުގެ 747 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ޙާޟިރީ ކޮމިޝަނުގެ 748 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ޙާޟިރީ ކޮމިޝަނުގެ 749 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ޙާޟިރީ ކޮމިޝަނުގެ 750 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ޙާޟިރީ ކޮމިޝަނުގެ 751 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ޙާޟިރީ ކޮމިޝަނުގެ 752 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ޙާޟިރީ ކޮމިޝަނުގެ 753 ވަނަ ޢާްންމު ޖަލްސާގެ ޙާޟިރީ ކޮމިޝަނުގެ 754 ވަނަަ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ޙާޟިރީ ކޮމިޝަނުގެ 755 ވަނަަ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ޙާޟިރީ ކޮމިޝަނުގެ 756 ވަނަަ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ޙާޟިރީ ކޮމިޝަނުގެ 757 ވަނަަ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ޙާޟިރީ ކޮމިޝަނުގެ 758 ވަނަަ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ޙާޟިރީ ކޮމިޝަނުގެ 759 ވަނަަ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ޙާޟިރީ ކޮމިޝަނުގެ 760 ވަނަަ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ޙާޟިރީ ކޮމިޝަނުގެ 761 ވަނަަ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ޙާޟިރީ ކޮމިޝަނުގެ 762 ވަނަަ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ޙާޟިރީ ކޮމިޝަނުގެ 763 ވަނަަ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ޙާޟިރީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ 403 ވަނަ ޚާއްޞަ ޖަލްސާގެ ޙާޟިރީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ 407 ވަނަ ޚާއްޞަ ޖަލްސާގެ ޙާޟިރީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ 408 ވަނަ ޚާއްޞަ ޖަލްސާގެ ޙާޟިރީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ 714 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޙާޟިރީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ 738 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ޙާޟިރީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ 739 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ޙާޟިރީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ 740 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ޙާޟިރީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ 741 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ޙާޟިރީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ 742 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ޙާޟިރީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ 743 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ޙާޟިރީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ 744 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ޙާޟިރީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ 745 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ޙާޟިރީ

އޮބްޒަރވަރުން އަދި މޮނިޓަރުން

އޮބްޒާވަރަކަށް ވުމަށް އެދޭ ފޯމު

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު

އޮބްޒާވަރުން އަދި މޮނިޓަރުންގެ ލިސްޓް ފޯމެޓް

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު

އޮބްޒާވަރުންނާއި މޮނިޓަރުންނާއި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު

އޮބްޒާވަރުންގެ އިޤުރާރު

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު

އޮޮބްޒާވަރުން، މޮނިޓަރުން އަދި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންގެ އިގުރާރު އޮޮބްޒާވަރުން، މޮނިޓަރުން އަދި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންގެ ލިސްޓް ފޯމެޓް އޮޮބްޒާވަރުން، މޮނިޓަރުން އަދި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު އޮޮބްޒާވަރުން، މޮނިޓަރުން އަދި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންގެ ަޕލިކޭޝަން ފޯމު މޮނިޓަރަކަށް ވުމަށް އެދޭ ފޯމު

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު

މޮނިޓަރުންގެ އިޤްރާރް

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު

މާކްޝީޓް (A2 ޝީޓްސް)

ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް.3) ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތަތްކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް.3) ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތަތްކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަންގެ އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3) ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް ކޮމިއުނިކޭޝަން އެގްޒެކެޓިވް (އެމް.އެސް 3) ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތަތްކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު ކޮމިޝަނަރސް ބިއުރޯ އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް.3) ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތަތްކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު ކޮމިޝަނަރސް ބިއުރޯ ސީނިއަރ އޮފިސަރ (އެމް.އެސް.1) ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތަތްކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު ކޮމިޝަނަރސް ބިއުރޯގެ އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3) ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމްސް ސެކްޝަން - އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (އެމް.އެސް.3) ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތަތްކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ސަޕޯޓް ސަރވިސް ސެކްޝަން އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް.3) ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތަތްކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު ސިވިކް އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް ޓްރެއިނިންގ ސެކްޝަން ސީނިއަރ އޮފިސަރ (އެމް.އެސް.1) ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތަތްކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު ސިވިކް އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް ޓްރެއިނިންގ ސެކްޝަން، އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3) ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް ސިވިކް އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް ޓްރޭނިންގ ސެކްޝަން އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް.3) ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތަތްކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަން އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް.3) ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތަތްކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު ޕްރޮކިއުމެންޓް ސެކްޝަން އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް.3) ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތަތްކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2020

އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމުގެ ގަވާއިދު

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ އިންތިޚާބުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމުގެ ގަވާއިދު

އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމުގެ ގަވާއިދު 1 ވަނަ އިޞްލާޚު

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ އިންތިޚާބުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމުގެ ގަވާއިދު 1 ވަނަ އިޞްލާޚު

ނ. ކެނދިކުޅުދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަން - 16 އޮކްޓޫބަރު 2021 - ރަސްމީ ނަތީޖާ ބަނޑޭރި ޕޭ މެނުއަލް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 2020 ގައި އަތޮޅު ތެރޭގައި ބަހައްޓާ ވޯޓު ފޮށިތަކުގެ ތެރެއިން ވޯޓު ފޮށިތައް ބަހައްޓާތަން ބަދަލުވެފައިވާތީ، މި ވޯޓު ފޮށިތަކުގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓު ފޮށިތަކުގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު އަދި ވޯޓު ފޮށިތައް ބަހައްޓާ ތަން ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 2020ގެ ރިޕޯޓް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑު

IUL)38-CA/38/2021/606)

ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި، ސިޔާސަތުތަކާއި، އުސޫލުތަކާއި، ހަމަތައް

އިންޓަރންޝިޕްގެ އުޞޫލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު

ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2/2009 ވޮލިއުމް: 38، ނަންބަރު: 02

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު

ޤާނޫނު ނަންބަރު: 12/2008 ވޮލިއުމް: 37، ނަންބަރު 12

ބައި-އިލެކްޝަންތަކު ގައި އޮފިޝަލުން ނެގުމުގެ އުޞޫލު ކޮވިޑް -19 އާ ގުޅިގެން އައިސޮލޭޝަންގައި އަދި ކަރަންޓީނުގައި ތިބޭ މީހުން ވޯޓުލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުންތައް އާންމުކުރުމާބެހޭ އުސޫލު ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު ކޯވިޑް 19 އާ ގުޅިގެން އިޢުލާނު ކޮށްފައިވާ ޢާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އުޞޫލު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދު އިންތިޚާބުތަކަށް ޓްރެއިނަރުން ހަމަޖެއްސުމާއި ދެވޭ އުޖޫރައާއި އިނާޔަތްތަކާއި، އެފަރާތްތައް ޢައްޔަން ކުރުމުގެ އުސޫލު އިންތިޚާބުތަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ ނުވަތަ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި، އެ ކަންކަން ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ އިޖުރާއަތުތައް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދު އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ އާންމު ގަވާއިދު އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު އިންތިޚާބުތަކުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން ތާއީދު ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ ނިޝާން ފާސްކުރުމާއި ބޭނުންކުރުމުގެ އުސޫލު އިންތިޚާބުތަކުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން ތާއީދު ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ ނިޝާން ފާސްކުރުމާއި ބޭނުންކުރުމުގެ އުޞޫލު އިންޓަވިއު ކުރުމުގެ އުޞޫލު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް ކުރާ އިޢުލާނުތަކުގެ ޝަރުތުތަކުގެ މިންގަނޑުތަކުގެ އުސޫލު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން އުނގަންނައިދިނުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރުމާގުޅޭ އުޞޫލު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ގަވާއިދު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ލޯގޯ އަދި ކުލަ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު

ޤާނޫނު ނަންބަރު: 8/2008 ވޮލިއުމް: 37، ނަންބަރު: 08

އޮފިޝަލުން ހަމަޖެއްސުމާއި، ދެވޭ އުޖޫރައާއި އިނާޔަތްތަކާއި، އެފަރާތްތައް ޢައްޔަން ކުރުމުގެ އުސޫލު އޮޑިޓް ކޮމިޓީ އުސޫލު ވިސިލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީން ވިސިލްބްލޯ ކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމުާއި މަޢުލޫމާތުތައް ތަޙުޤީޤުކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު ވިސިލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީން ވިސިލްބްލޯ ކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެެއްސުމާއި މައުލޫމާތުތައް ތަހުޤީޤުކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު ދިވެހިރާެއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު

ޤާނޫނު ނަންބަރު : 7/2010 ވޮލިއުމް: 39 އަދަދު: 52

ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ޢަމަލުކުރާގޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދު ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު

ޤާނޫނު ނަންބަރު : 10/2010

ގަވާއިދު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ޓަކައި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުތަކުގެ ލިޔެކިޔުންތައް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބެލުމާ ގުޅޭ އުސޫލު ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގަވާއިދު ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު

ޤާނޫނު ނަންބަރު: 4/2013 ވޮލިއުމް: 42 އަދަދު: 34

ޕެޓީ ކޭޝް ފައިސާ