Election Commission of Maldives

އިޢުލާން

14th June 2017, 12:00

އައި.ސީ.ޓީ ސެކްޝަން މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

13th June 2017, 12:00

މައިކްރޯސޮފްޓް ޝެއަރޕޮއިންޓް 2016 އެންޓަރޕްރައިޒް ލައިސަންސް ގަންނަން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނު ބާޠިލްކުރުން

12th June 2017, 12:00

ވައަރލެސް ބޯޑު ރޫމް ސައުންޑް ސިސްޓަމެއް ގަންނަން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނު ބާޠިލްކުރުން

07th June 2017, 12:00

މައިކްރޯސޮފްޓް ޝެއަރޕޮއިންޓް 2016 އެންޓަރޕްރައިޒް ލައިސަންސް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ

07th June 2017, 12:00

ވައަރލެސް ބޯޑު ރޫމް ސައުންޑް ސިސްޓަމެއް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ

23rd May 2017, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - މީޑިއާ އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3)

22nd May 2017, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ސީނިއަރ އޮފިސަރ (އެމް.އެސް 1)

21st May 2017, 12:00

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ 2017 ގެ ދެވަނަ ބުރުގެ، ށ. އަތޮޅު ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ

21st May 2017, 12:00

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017 ގެ، ތ. އަތޮޅު މަޑިފުށި ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ

19th May 2017, 12:00

ކެމްޕެއިންކުރުން މަނާ ވަގުތު އާންމުކުރުން

17th May 2017, 12:00

ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ލިސްޓު ތަކުގައި ކެންޑިޑޭޓުން ސޮއި ކުރުން

17th May 2017, 08:30

ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފޮށީގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިސްޓު ޢާއްމުކުރުމާއި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފޮށްޓާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

16th May 2017, 12:00

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަބުރުގެ ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަންތަން

16th May 2017, 12:00

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ އިތުރު ބުރުގެ ވޯޓުނެގުން

16th May 2017, 12:00

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުނެގުން

16th May 2017, 12:00

2017 މެއި 20 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ހުރެގެން ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

16th May 2017, 12:00

ތ. މަޑިފުށީގައި ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ އިތުރު ބުރުގައި ވާދަ ކުރައްވާ 4 ކެންޑިޑޭޓުންގެ މައުލޫމާތު

16th May 2017, 12:00

ށ. ކޮމަންޑޫގައި ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ވާދަ ކުރައްވާ 2 ކެންޑިޑޭޓުންގެ މައުލޫމާތު

15th May 2017, 12:00

ރަމަޟާން މަހު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އިދާރާގެ ރިސެޕްޝަނުން ތަކެތި ބަލައިގަންނަ ގަޑިއާ ބެހޭ

11th May 2017, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3) (ޕްރޮކިޔުމަންޓް ސެކްޝަން)

11th May 2017, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3) - އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

11th May 2017, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް 4)

06th May 2017, 03:00

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017 ގެ ވޯޓުލާ ނިންމާ ގަޑި ބަދަލުވުން

05th May 2017, 12:00

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017 އަށް ކެމްޕެއިންކުރުން މަނާ ވަގުތު އާންމުކުރުން

05th May 2017, 12:00

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަނަށް ބަދަލު އައުން

03rd May 2017, 12:00

ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕުކުރެވުނު ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު–ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017 (ސޮފްހާ 1)

03rd May 2017, 12:00

ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕުކުރެވުނު ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު–ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017 (ސޮފްހާ 2)

03rd May 2017, 12:00

ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕުކުރެވުނު ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު–ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017 (ސޮފްހާ 3)

03rd May 2017, 12:00

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަނަށް ބަދަލު އައުން

27th April 2017, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު- ޑްރައިވަރ (ވަގުތީ)

26th April 2017, 12:00

އަތޮޅު އަދި ސިޓީ ކޮމްޕްލައިންޓްސް ބިޔުރޯތަށް ގާއިމުކުރުން

26th April 2017, 12:00

އދ.ހަންޏާމީދޫގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަނަށް ބަދަލު އައުން

20th April 2017, 12:00

ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ފައިނަލް ރަޖިސްޓަރީ ޢާންމު ކުރުން

18th April 2017, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ޕްރޮޓޮކޯލް އޮފިސަރ

13th April 2017, 12:00

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދަށް ބަދަލު އައުން

13th April 2017, 12:00

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން އަތޮޅު އަދި ސިޓީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯތަކަށް މެންބަރުން ހޯދުން

12th April 2017, 12:00

ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ލިސްޓު ތަކުގައި ކެންޑިޑޭޓުން ސޮއި ކުރުން

12th April 2017, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު- އޮފިސަރ - ޖީ.އެސް 3 (ވަގުތީ)، އަދި ސީނިއަރ އޮފިސަރ - އެމް.އެސް 1 (ވަގުތީ)

10th April 2017, 12:00

"ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017" ގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާނެ އޮފިޝަލުން ހޯދުމާ ބެހޭ

10th April 2017, 12:00

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަނައް ބަދަލު އައުން

04th April 2017, 12:00

ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފޮށީގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިސްޓު ޢާއްމުކުރުމާއި ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

03rd April 2017, 12:00

ކ.ތިލަފުށީގައި އަލުން ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމާއި ގުޅޭ

29th March 2017, 12:00

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017، ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެންޑިޑެންސީ ބާޠިލް ކުރުން

28th March 2017, 12:00

ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތައް ގެޒެޓުކުރުމާއި މި ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

27th March 2017, 12:00

މިހާރު ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއް ނުވަތަ ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން

27th March 2017, 12:00

މޯބައިލް ސްޓޭޝަންތަކުގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން

26th March 2017, 12:00

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017 ގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާނެ އޮފިޝަލުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޓްރެއިނަރުން ހޯދުމާ ގުޅޭ

22nd March 2017, 12:00

"ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017" ގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާނެ އޮފިޝަލުން ހޯދުމާ ބެހޭ

21st March 2017, 12:00

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017 ގެ ކެންޑިޑޭޓުގެ މަންދޫބަކަށް ވުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

21st March 2017, 12:00

ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނަށްވުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު

20th March 2017, 12:00

ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓު ގެޒެޓްކުރުމާއި ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

18th March 2017, 12:00

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017ގެ ވޯޓުލާ ތާރީޚް ބަދަލުވުން

16th March 2017, 12:00

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017 ގެ ކެންޑިޑޭޓުގެ މަންދޫބަކަށް ވުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

14th March 2017, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ޤައުމީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިޔުރޯގެ މެންބަރު– އީ.އެކްސް 1 (ވަގުތީ)

14th March 2017, 12:00

މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ އަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުންނާއި، އައްޑޫ ސިޓީ އަދި ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ރައްޔިތުން ވޯޓުލުމަށް ކުރިން އިޢުލާން ކޮށްފައިވާ ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު ބަދަލުވުމާއި ގުޅޭ

14th March 2017, 12:00

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބެހެއްޓުމަށް ކުރިން އިޢުލާން ކޮށްފައިވާ ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު ބަދަލުވުމާއި ގުޅޭ

14th March 2017, 12:00

އަދަދު ހަމަނުވުމުން ނުބަހައްޓާގޮތަށް ހަމަޖެއްސި ވޯޓުފޮށިތަކަށް ރަޖިސްޓަރީކުރިމީހުން އަލުން ރަޖިސްޓަރީކުރުން

09th March 2017, 12:00

އިއުލާން- ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންގެ ގޮތުގައި ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

09th March 2017, 12:00

ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނަށްވުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު

08th March 2017, 12:00

މޮބައިލް ސްޓޭޝަންތަކުގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން

05th March 2017, 12:00

ކެންޑިޑޭޓުންގެ ގުރުއަތުނެގުމާއި ގުޅޭ

02nd March 2017, 12:00

މޯބައިލް ސްޓޭޝަންތަކުގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން

01st March 2017, 12:00

މިހާރު ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއް ނުވަތަ ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން (ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017)

23rd February 2017, 12:00

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017 ގެ މޮނިޓަރަކަށް ވުމަށް އެދި ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

23rd February 2017, 12:00

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017 ގެ އޮބްޒާވަރަކަށް ވުމަށް އެދި ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

23rd February 2017, 12:00

މޮނިޓަރުކަމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު (ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017)

23rd February 2017, 12:00

އޮބްޒާވަރަކަށް ވުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު(ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017)

20th February 2017, 12:00

މޯބައިލް ސްޓޭޝަންތަކުގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން

20th February 2017, 12:00

ކެންޑިޑޭޓުންގެ ގުރުއަތުނެގުމާއި ގުޅޭ

19th February 2017, 12:00

ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއް ނުވަތަ ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން

19th February 2017, 12:00

ޓްރިވަންޑްރަމް އަދި ކޮލޮމްބޯގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން

16th February 2017, 12:00

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017 އަށް ކެންޑިޑޭޓުން ކުރިމަތިލުމާ ގުޅޭ

16th February 2017, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު- މެނޭޖަރ އީ.އެކްސް 1 (ވަގުތީ)

14th February 2017, 12:00

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017 ގެ މޮނިޓަރަކަށް ވުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

14th February 2017, 12:00

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017 ގެ އޮބްޒާވަރަކަށް ވުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

14th February 2017, 12:00

މޮނިޓަރުކަމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު

14th February 2017, 12:00

އޮބްޒާވަރަކަށް ވުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު

06th February 2017, 12:00

އިޢުލާނު: މަސައްކަތު – އެސް.އެސް 3 (ވަގުތީ) އަދި ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ– އެސް.އެސް 3 (ވަގުތީ)

05th February 2017, 12:00

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017 ގެ މޮނިޓަރަކަށް ވުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

05th February 2017, 12:00

މޮނިޓަރުކަމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު

05th February 2017, 12:00

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017 ގެ އޮބްޒާވަރަކަށް ވުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

05th February 2017, 12:00

އޮބްޒާވަރަކަށް ވުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު

02nd February 2017, 12:00

2017 އެޕްރީލް 08 އިން 15 އެޕްރީލް 2017 އާ ދެމެދު ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް އިތުރުވާ މީހުންގެ ލިސްޓު ގެޒެޓްކުރުމާއި ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

01st February 2017, 12:00

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017 ގެ ވޯޓުލާ ތާރީޚް ބަދަލުވުން

30th January 2017, 12:00

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު 2017 އަށް ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތައް ގެޒެޓުކުރުމާއި މި ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

30th January 2017, 12:00

ވަޒީީފާގެ ފުރުޞަތު- ރިސެޕްޝަނިސްޓް (ޖީ.އެސް 3)

30th January 2017, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު- ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3)

26th January 2017, 12:00

2017 ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި އަތޮޅުތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާނެ ޓްރެއިނަރުން ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު A)AC-2016/44) އިިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ވ،ރ،ޅ،ދ،ގއ،އަތޮޅު އަދި މާލެއަށް ބޭނުންވާ އަދަދަށް ޓްރެއިނަރުން ލިބިފައި ނުވާތީ އިތުރު ޓްރެއިނަރުން ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާން ކުރުން.

24th January 2017, 12:00

"ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017" ގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާނެ އޮފިޝަލަކަށްވުމަށްއެދި ކުރިމަތިލުމަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަތު އަވަސްކުރުން

23rd January 2017, 12:00

ޤައުމީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިޔުރޯގެ މެންބަރު– އީ.އެކްސް 1 (ވަގުތީ)

23rd January 2017, 12:00

ސީނިއަރ މެނޭޖަރ- އީ.އެކްސް 3 (ވަގުތީ)

23rd January 2017, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

17th January 2017, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު- ސީނިއަރ އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް 1)

16th January 2017, 12:00

"ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017" ގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާނެ އޮފިޝަލުން ހޯދުމާ ބެހޭ

15th January 2017, 12:00

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017 އަށް ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓު ގެޒެޓްކުރުމާއި ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

10th January 2017, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު- އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3)

08th January 2017, 12:00

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017

29th December 2016, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3) - ވޯޓަރސް އެންޑް ސިވިކް އެޑިޔުކޭޝަން ސެކްޝަން

29th December 2016, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - މެއިންޓެނެންސް އޮފިސަރ (އެސް.އެސް 4) - އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

21st December 2016, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ޑިރެކްޓަރ (އީ.އެކްސް 1) - އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން