Election Commission of Maldives

އިޢުލާން

27th April 2017, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު- ޑްރައިވަރ (ވަގުތީ)

26th April 2017, 12:00

އަތޮޅު އަދި ސިޓީ ކޮމްޕްލައިންޓްސް ބިޔުރޯތަށް ގާއިމުކުރުން

26th April 2017, 12:00

އދ.ހަންޏާމީދޫގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަނަށް ބަދަލު އައުން

20th April 2017, 12:00

ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ފައިނަލް ރަޖިސްޓަރީ ޢާންމު ކުރުން

18th April 2017, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ޕްރޮޓޮކޯލް އޮފިސަރ

18th April 2017, 12:00

އެއަރކޮންޑިޝަނަރ ހޯދައި ހަރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

13th April 2017, 12:00

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދަށް ބަދަލު އައުން

13th April 2017, 12:00

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން އަތޮޅު އަދި ސިޓީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯތަކަށް މެންބަރުން ހޯދުން

12th April 2017, 12:00

ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ލިސްޓު ތަކުގައި ކެންޑިޑޭޓުން ސޮއި ކުރުން

12th April 2017, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު- އޮފިސަރ - ޖީ.އެސް 3 (ވަގުތީ)، އަދި ސީނިއަރ އޮފިސަރ - އެމް.އެސް 1 (ވަގުތީ)

10th April 2017, 12:00

"ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017" ގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާނެ އޮފިޝަލުން ހޯދުމާ ބެހޭ

10th April 2017, 12:00

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަނައް ބަދަލު އައުން

04th April 2017, 12:00

ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފޮށީގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިސްޓު ޢާއްމުކުރުމާއި ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

03rd April 2017, 12:00

ކ.ތިލަފުށީގައި އަލުން ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމާއި ގުޅޭ

02nd April 2017, 12:00

އައިޓީ އިކްއިޕްމަންޓްސް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ

02nd April 2017, 12:00

ވައަރލެސް ބޯޑު ރޫމް ސައުންޑް ސިސްޓަމެއް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ

02nd April 2017, 12:00

އެއަރކޮންޑިޝަނަރ ހޯދައި ހަރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

29th March 2017, 12:00

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017، ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެންޑިޑެންސީ ބާޠިލް ކުރުން

29th March 2017, 12:00

މައިކްރޯސޮފްޓް ޝެއަރޕޮއިންޓް 2016 އެންޓަރޕްރައިޒް ލައިސަންސް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ

28th March 2017, 12:00

ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތައް ގެޒެޓުކުރުމާއި މި ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

27th March 2017, 12:00

މިހާރު ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއް ނުވަތަ ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން

27th March 2017, 12:00

މޯބައިލް ސްޓޭޝަންތަކުގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން

26th March 2017, 12:00

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017 ގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާނެ އޮފިޝަލުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޓްރެއިނަރުން ހޯދުމާ ގުޅޭ

22nd March 2017, 12:00

"ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017" ގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާނެ އޮފިޝަލުން ހޯދުމާ ބެހޭ

21st March 2017, 12:00

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017 ގެ ކެންޑިޑޭޓުގެ މަންދޫބަކަށް ވުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

21st March 2017, 12:00

ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނަށްވުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު

20th March 2017, 12:00

ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓު ގެޒެޓްކުރުމާއި ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

18th March 2017, 12:00

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017ގެ ވޯޓުލާ ތާރީޚް ބަދަލުވުން

16th March 2017, 12:00

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017 ގެ ކެންޑިޑޭޓުގެ މަންދޫބަކަށް ވުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

15th March 2017, 12:00

ޓެކްސީ ކުއްޔަށްހިފުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

14th March 2017, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ޤައުމީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިޔުރޯގެ މެންބަރު– އީ.އެކްސް 1 (ވަގުތީ)

14th March 2017, 12:00

މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ އަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުންނާއި، އައްޑޫ ސިޓީ އަދި ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ރައްޔިތުން ވޯޓުލުމަށް ކުރިން އިޢުލާން ކޮށްފައިވާ ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު ބަދަލުވުމާއި ގުޅޭ

14th March 2017, 12:00

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބެހެއްޓުމަށް ކުރިން އިޢުލާން ކޮށްފައިވާ ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު ބަދަލުވުމާއި ގުޅޭ

14th March 2017, 12:00

އަދަދު ހަމަނުވުމުން ނުބަހައްޓާގޮތަށް ހަމަޖެއްސި ވޯޓުފޮށިތަކަށް ރަޖިސްޓަރީކުރިމީހުން އަލުން ރަޖިސްޓަރީކުރުން

09th March 2017, 12:00

އިއުލާން- ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންގެ ގޮތުގައި ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

09th March 2017, 12:00

ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނަށްވުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު

08th March 2017, 12:00

މޮބައިލް ސްޓޭޝަންތަކުގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން

07th March 2017, 12:00

ވައަރލެސް ބޯޑު ރޫމް ސައުންޑް ސިސްޓަމެއް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ

05th March 2017, 12:00

ކެންޑިޑޭޓުންގެ ގުރުއަތުނެގުމާއި ގުޅޭ

02nd March 2017, 12:00

އޮފީސް ފަރުނީޗަރ ގަތުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނު ބާޠިލްކުރުން

02nd March 2017, 12:00

މޯބައިލް ސްޓޭޝަންތަކުގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން

01st March 2017, 12:00

މިހާރު ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއް ނުވަތަ ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން (ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017)

28th February 2017, 12:00

މައިކްރޯސޮފްޓް ޝެއަރޕޮއިންޓް 2016 އެންޓަރޕްރައިޒް ލައިސަންސް ގަތުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނު ބާޠިލްކުރުން

26th February 2017, 12:00

4 އޮޓޯފީޑް ޕޭޕަރ ޝްރެޑަރ ވިއްކާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނު ބާޠިލްކުރުން

25th February 2017, 12:00

އޮފީސް ފަރުނީޗަރ ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ

23rd February 2017, 12:00

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017 ގެ މޮނިޓަރަކަށް ވުމަށް އެދި ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

23rd February 2017, 12:00

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017 ގެ އޮބްޒާވަރަކަށް ވުމަށް އެދި ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

23rd February 2017, 12:00

މޮނިޓަރުކަމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު (ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017)

23rd February 2017, 12:00

އޮބްޒާވަރަކަށް ވުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު(ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017)

21st February 2017, 12:00

މައިކްރޯސޮފްޓް ޝެއަރޕޮއިންޓް 2016 އެންޓަރޕްރައިޒް ލައިސަންސް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ

20th February 2017, 12:00

މޯބައިލް ސްޓޭޝަންތަކުގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން

20th February 2017, 12:00

ކެންޑިޑޭޓުންގެ ގުރުއަތުނެގުމާއި ގުޅޭ

19th February 2017, 12:00

ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއް ނުވަތަ ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން

19th February 2017, 12:00

ޓްރިވަންޑްރަމް އަދި ކޮލޮމްބޯގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން

18th February 2017, 12:00

4 އޮޓޯފީޑް ޕޭޕަރ ޝްރެޑަރ ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ

18th February 2017, 12:00

ވައަރލެސް ބޯޑު ރޫމް ސައުންޑް ސިސްޓަމެއް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ

18th February 2017, 12:00

އެއަރކޮންޑިޝަނަރ ހޯދައި ހަރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

16th February 2017, 12:00

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017 އަށް ކެންޑިޑޭޓުން ކުރިމަތިލުމާ ގުޅޭ

16th February 2017, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު- މެނޭޖަރ އީ.އެކްސް 1 (ވަގުތީ)

14th February 2017, 12:00

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017 ގެ މޮނިޓަރަކަށް ވުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

14th February 2017, 12:00

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017 ގެ އޮބްޒާވަރަކަށް ވުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

14th February 2017, 12:00

މޮނިޓަރުކަމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު

14th February 2017, 12:00

އޮބްޒާވަރަކަށް ވުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު

12th February 2017, 12:00

ކެއުމާއި ސައިގެ ޚިދުމަތްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

07th February 2017, 12:00

3 ޕާރޓް ކަރބަންލެސް ޕޭޕަރގައި ޕްރިންޓްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ އިޢުލާނު

06th February 2017, 12:00

އިޢުލާނު: މަސައްކަތު – އެސް.އެސް 3 (ވަގުތީ) އަދި ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ– އެސް.އެސް 3 (ވަގުތީ)

05th February 2017, 12:00

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017 ގެ މޮނިޓަރަކަށް ވުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

05th February 2017, 12:00

މޮނިޓަރުކަމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު

05th February 2017, 12:00

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017 ގެ އޮބްޒާވަރަކަށް ވުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

05th February 2017, 12:00

އޮބްޒާވަރަކަށް ވުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު

02nd February 2017, 12:00

2017 އެޕްރީލް 08 އިން 15 އެޕްރީލް 2017 އާ ދެމެދު ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް އިތުރުވާ މީހުންގެ ލިސްޓު ގެޒެޓްކުރުމާއި ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

01st February 2017, 12:00

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017 ގެ ވޯޓުލާ ތާރީޚް ބަދަލުވުން

30th January 2017, 12:00

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު 2017 އަށް ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތައް ގެޒެޓުކުރުމާއި މި ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

30th January 2017, 12:00

ވަޒީީފާގެ ފުރުޞަތު- ރިސެޕްޝަނިސްޓް (ޖީ.އެސް 3)

30th January 2017, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު- ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3)

26th January 2017, 12:00

2017 ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި އަތޮޅުތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާނެ ޓްރެއިނަރުން ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު A)AC-2016/44) އިިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ވ،ރ،ޅ،ދ،ގއ،އަތޮޅު އަދި މާލެއަށް ބޭނުންވާ އަދަދަށް ޓްރެއިނަރުން ލިބިފައި ނުވާތީ އިތުރު ޓްރެއިނަރުން ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާން ކުރުން.

25th January 2017, 12:00

ޑެލް ހާޑް ޑިސްކް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ

24th January 2017, 12:00

"ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017" ގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާނެ އޮފިޝަލަކަށްވުމަށްއެދި ކުރިމަތިލުމަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަތު އަވަސްކުރުން

23rd January 2017, 12:00

ޤައުމީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިޔުރޯގެ މެންބަރު– އީ.އެކްސް 1 (ވަގުތީ)

23rd January 2017, 12:00

ސީނިއަރ މެނޭޖަރ- އީ.އެކްސް 3 (ވަގުތީ)

23rd January 2017, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

17th January 2017, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު- ސީނިއަރ އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް 1)

16th January 2017, 12:00

"ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017" ގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާނެ އޮފިޝަލުން ހޯދުމާ ބެހޭ

15th January 2017, 12:00

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017 އަށް ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓު ގެޒެޓްކުރުމާއި ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

11th January 2017, 12:00

ޓްރެއިނިންގ ވީޑިއޯ ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

11th January 2017, 12:00

3 ޕާރޓް ކަރބަންލެސް ޕޭޕަރގައި ޕްރިންޓްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ

10th January 2017, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު- އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3)

08th January 2017, 12:00

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017

29th December 2016, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3) - ވޯޓަރސް އެންޑް ސިވިކް އެޑިޔުކޭޝަން ސެކްޝަން

29th December 2016, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - މެއިންޓެނެންސް އޮފިސަރ (އެސް.އެސް 4) - އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

21st December 2016, 12:00

1 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އިންޓަނެޓް ކަނެކްޝަން ޚިދުމަތްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

21st December 2016, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ޑިރެކްޓަރ (އީ.އެކްސް 1) - އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

18th December 2016, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ސީނިއަރ އޮފިސަރ (އެމް.އެސް 1) - ހިއުމަން ރިސޯސް އެންޑް ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަން

18th December 2016, 12:00

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ސީނިއަރ އޮފިސަރ (އެމް.އެސް 1) - އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

12th December 2016, 12:00

ޓްރެއިނިންގ ވީޑިއޯ ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

12th December 2016, 12:00

3 ޕާރޓް ކަރބަންލެސް ޕޭޕަރގައި ޕްރިންޓްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ

05th December 2016, 12:00

ކެންޑިޑޭޓުގެ މަންދޫބަށް ވުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

05th December 2016, 12:00

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017 ގެ މޮނިޓަރަކަށް ވުމަށް އެދި ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

05th December 2016, 12:00

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017 ގެ އޮބްޒާވަރަކަށް ވުމަށް އެދި ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

05th December 2016, 12:00

ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއް/ ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން ބަންދު ކުރުން