Election Commission of Maldives

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދު

1. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން:

އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ އާންމު ޤާނޫނު

 

2. ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބް:

 

3.  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބް:

 

4. ރިޔާސީ އިންތިޚާބް:

 

5. ސިޔާސީ ޕާޓީ: